Producent folii i opakowań

Relacje inwestorskie

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki Marpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Ignatkach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000220846, REGON: 050297484, NIP: 5421004860, („Spółka”) działając na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne elementy planu przekształcenia:

  1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki;
  2. wartość bilansowa majątku Spółki (rozumiana jako wartość aktywów netto) wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 r., została określona na kwotę: 81.337.189,24 zł;
  3. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca Marpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 1.167.500,00 zł i będzie się on dzielił na 2.335 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
  5. jedyny akcjonariusz Spółki stanie się z dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem Spółki po przekształceniu („Jedyny Akcjonariusz”), bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń;
  6. wartość wszystkich akcji w Spółce, przysługujących Jedynemu Akcjonariuszowi, określa się na 81.337.189,24 zł, wartość jednej akcji wynosi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 34.833,91 zł.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 21 maja  2020 r. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta.

Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do 29 czerwca 2020 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 roku) w siedzibie Spółki w Ignatkach 40/1, 16-001 Kleosin.